OM DLF - VISION OG MISSION

Vision

DLF inspirerer til og faciliterer vækst og værdiskabelse til gavn for medlemmer, kunder og forbrugere.

Mission

DLF er et kommercielt interessefællesskab for leverandører til Dansk Detailhandel og Away From Home. DLF arbejder for et effektivt og innovativt marked og for fair samhandelsvilkår til gavn for de danske forbrugere.

Klik her og læs mere om DLF's vision og mission.

DLF - Dagligvareleverandørerne

DLF er et kommercielt interessefællesskab for leverandører til Dansk Detailhandel og Away From Home, hvor medlemmerne dækker både Food, NearFood og NonFood. Udover at inspirere til og facilitere vækst og værdiskabelse for medlemmerne og arbejde for fair samhandel har DLF en række initiativer og aktiviteter, som bidrager til værdi af medlemsskabet.

DLF's netværksgrupper tilbyder gensidig sparring og erfaringsudveksling, så kompetencer styrkes og brancheudfordringer identificeres. DLF afholder flere gange årligt faglige arragementer, hvor der videndeles og netværkes, og hvor ny indsigt formidles. Desuden holder DLF jævnligt møder, konferencer, kurser og workshops, der understøtter foreningens prioriteter og projekter.

DLF stiller gennem DLF BMI relevant markedsindsigt til rådighed og tilbyder specifik markeds- og brancheindsigt.

DLF's strategiske prioriteter:


Et innovativt og effektivt marked med fair ramme- og samhandelsvilkår
 • Synliggøre og italesætte prioriterede emner, som er kommercielt vigtige for at sikre fair ramme- og samhandelsvilkår
 • Sikre politisk og forbrugerpolitisk forståelse for leverandørernes vilkår og konsekvenserne heraf - både i relation til forbrugere og samfund
 • Styrke medlemmernes indsigt i konkurrence- og markedsføringsret
 • Implementere og forankre "The Supply Chain Initiative" mod "Unfair Trading Practice" for at styrke konkurrenceevnen og effektivisere samhandelsmodellen på tværs af hele værdikæden
Vedvarende vækst gennem styrkelse af mærkevarens position i markedet
 • Italesætte værdien af brands - både i forhold til forbrugere og samfund
 • Udnytte AIM initiativer til styrkelse af mærkevarer
 • Inspirere medlemmerne til innovative og værdiskabende initiativer 
 • Maximere udbyttet af "Trust in Brands" - projektet både i forhold til medlemmer og øvringe stakeholders
Et forbruger- og slutbrugerfokuseret samarbejde med detailhandel og grossister
 • Inspirerer og facilitere et værdiskabende samarbejde med vores kunder (brancherelateret som individuelt) - både når det gælder Dansk Detail og Away From Home
 • Fungerer som medlemmers talerør over for kunderne både i overordnede og mere specifikke sager
 • Etablere branchesamarbejde inspireret af og forandret i "The Consumer Goods Forum"-strukturen med afsæt i DagSam
 • Kontinuerlig dialog med kunder og stakeholders
Medlemmernes adgang til forbrugerne/slutbrugerne og deres adgang til et alsidigt vareudbud
 • Facilitere etableringen af SHOPALL24, der sikrer medlemmerne adgang til forbrugerne
 • Etablere en platform for Away From Home, der styrker slutbrugernes adgang til information og inspiration
 • Italesætte medlemmernes udfordringer med adgang til forbrugerne/slutbrugerne - og deres adgang til et alsidigt vareudbud
En effektiv værdikæde nationalt og internationalt
 • Sikre effektiv udveksling af produktinformation lokalt og via GDSN både for Dansk Detailhandel og Away From Home
 • Drive logistiske synergier på tværs af Norden - herunder etablering af nordisk DLF logistik-samarbejde
 • Etablere et robust setup for drift og udvikling af Fokus Fødevarer
 • Synliggøre effektiviseringspotentiale gennem scorecards og benchmarking

DLF arbejder for:

- at synliggøre DLF som en central aktør på dagligvaremarkedet over for såvel politikere
  forbrugerorganisationer,
detailhandlen, eksperter, medier og egne medlemmer
- at italesætte prioriterede temaer og budskaber, som er kommercielt vigtige for medlemmerne
- at etablere en bedre forståelse for leverandørernes forretningsvilkår Organisering: 

DLF's tiltag identificeres, udvikles og udbredes gennem medlemmernes aktive deltagelse i foreningens aktiviteter samt involvering i bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper

DLF's bestyrelse er ansvarlig for foreningens drift og udvikling. Bestyrelsen sikrer, at foreningens aktiviteter til enhver tid lever op til gældende konkurrenceretslige compliance-regler. 

Markedsudvalgene for Detailhandel og Away From Home samt IT- og Logistikudvalget identificerer og driver aktiviteter gennem arbejdsgrupper og i dialogfora. Udvalgene er samtidig aktive ambassadører for medlemskredsen.

Sekretariatet binder de forskellige dele af DLF's aktiviteter og initiativer sammen og sikrer eksekvering af strategien.


Kommunikation:

DLF's kommunikation understøtter foreningens strategiske prioriteter ved blandt at:
 
- synliggøre DLF som en central aktør i branchen over for såvel politikere, forbrugerorganisationer,
  kunder, medier og DLF's egne medlemmer

- italesætte prioriterede temaer og budskaber, så de får en central placering i den offentlige debat

- etablere en bedre forståelse for leverandørernes forretningsvilkår og de deraf følgende
  konsekvenser for forbrugerne
 

DLF er ingenting uden medlemmerne


Foreningens tiltag identificeres, udvikles og udbredes gennem medlemmernes aktive deltagelse i foreningens aktiviteter samt involvering i bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper. 


Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og udvikling. Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer hele medlemskredsens interesser, leder udvalg gennem formandsskaber og fungerer som foregangsvirksomheder ved nye initiativer.

DLF’s udvalg identificerer og driver aktiviteter gennem arbejdsgrupper og i dialogfora med handlen, samt virker som aktive ambassadører over for medlemskredsen, så synspunkter formidles og opbakning til foreningens aktiviteter sikres. 


Sekretariatet faciliterer, inspirerer og samordner DLF’s fora og formidler dialog med handlen, så medlemmerne oplever sammenhæng mellem foreningens aktiviteter og et konstruktivt samhandelsklima.


Aktiviteter i bestyrelse, udvalg og sekretariatet munder ud i en lang række fordele for DLF’s medlemmer. Nogle af de områder, hvor medlemmerne får udbytte af deres medlemskab, er:

Indsigt

DLF organiserer og formidler branchespecifik indsigt i medlemsvirksomhedernes markeds- og rammevilkår gennem egne undersøgelser og samarbejde med eksterne bureauer. F.eks. medlemssurvey vedrørende samhandelsforhold og DLF’s årlige lønanalyse.

Netværk 

DLF’s netværksgrupper tilbyder personligt netværk, gensidig sparring og erfaringsudveksling, så medlemmerne oplever, at kompetencer styrkes og brancheudfordringer identificeres. Læs mere om netværksgrupperne i DLF magasinet #2, som bl.a. findes på her på siden.

Standarder og systemer

DLF initierer, supporterer og dokumenterer udviklingen af fælles branche standarder og systemer, der fremmer en effektiv samhandel, sikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag for forbrugernes købsbeslutninger. Bl.a. via udvikling, implementering og forankring af GS1 samt dataflow mellem diverse databaser.

Arrangementer

Flere gange årligt afholder DLF faglige arrangementer, hvor der formidles ny indsigt, videndeles og netværkes. Udover de større årlige træf afholdes der løbende møder, konferencer, kurser og workshops, der understøtter foreningens prioriteter og projekter.

Public Relations

DLF dokumenterer og italesætter leverandørernes forretningsvilkår over for myndigheder, organisationer og medier med henblik på at etablere DLF som en væsentlig, troværdig og synlig høringspart. Herunder bl.a. møder med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Skatteudvalget, forbrugerpolitiske ordførere m.fl., samt løbende italesættelse af prioriterede emner som f.eks. Principles of Good Practice.

Medlemskommunikation

DLF udsender løbende nyhedsbreve, brancheperspektiv, e-magasiner og anden relevant information og inspiration. Vores hjemmeside opdateres også løbende med nyheder, arrangementer og andre aktuelle emner. 

Dialog med handlen

Gennem kontakt, rundbordssamtaler og fælles fora er DLF i kontakt med handlen om god forretningsskik og branchens ramme- og markedsvilkår.